1. Čo je značka „Regionálny produkt HOREHRONIE“?

Regionálny produkt HOREHRONIE je značka kvality, ktorá sa používa na označenie produktov a služieb so zaručeným pôvodom v regióne Horehronie a ich jedinečným vzťahom k regiónu.

 

       2. Čo je cieľom regionálnej značky?

Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a ktoré dotvárajú zážitok návštevníka a prehlbujú jeho záujem o región. Regionálna značka je v prvom rade marketingový nástroj, ktorý sa zameriava na propagáciu regionálnych produktov a služieb, vrátane podpory ich predaja a sieťovania jednotlivých výrobcov v regióne. Neodmysliteľnou súčasťou jej poslania je nielen zvýšiť povedomie verejnosti o kvalitných lokálnych produktov a službách na Horehroní či blízkom okolí, ale aj budovať vzťah k regiónu. 

 

       3. Kto je koordinátorom regionálnej značky na Horehroní?

Koordinátorom značky je Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región Horehronie. Región Horehronie zastrešuje proces udeľovania regionálnej značky, kontroluje jeho plnenie na strane výrobcov a poskytovateľov služieb a koordinuje vzájomnú spoluprácu v regióne. Zabezpečuje tiež marketingové a informačné aktivity značky a vyvíja aktivity na podporu predaja produktov a služieb.

 

       4. Čo znamená symbol Regionálneho produktu HOREHRONIE?

Každá regionálna značka používa svoj vlastný symbol vyjadrujúci regionálny pôvod. Regionálny produkt HOREHRONIE používa ako symbol zvonček. Symbolizuje tradície ovčiarstva a ešte stále živú valašskú kultúru i bohatstvo remesiel na Horehroní. Zvonček tancuje tak, ako ľud na Horehroní, ktorý svojim silným hlasom na známosť o sebe dáva. Folklórna čipka zdobí stenu zvončeka ako kroje či kožúšky svojho pána a keramika chyžu svojej gazdinej. Tradíciami živé Horehronie chráni naše kultúrne dedičstvo tak, ako aj naše zelené lúky, pasienky, chotáre a majestátne hory.

 

       5. Aká je územná pôsobnosť regionálnej značky ?

O Regionálny produkt HOREHRONIE sa môžu uchádzať záujemcovia z okresu Brezno a  niekoľkých obcí v okrese Banská Bystrica, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hranice okresov. Týmito obcami sú Pohronský Bukovec, Brusno, Ľubietová, Hiadeľ, Medzibrod, Lučatín, Strelníky, Povrazník, Moštenica, Podkonice, Baláže, Priechod, Selce, Nemce, Slovenská Ľupča, Poníky, Môlča, Oravce a Dúbravica. Pre účely regionálneho značenia je tak územie regionálnej značky definované nielen geografickým a historickým regiónom Horehronie, ale aj okolitými obcami v blízkosti Banskej Bystrice. Toto vymedzenie tak poskytuje priestor pre zapojenie sa do regionálnej značky viacerým šikovným producentom či poskytovateľom služieb, ktorí by inak mohli zostať opomenutí. Je to územie pôvodu produktov, poskytovania služieb a zároveň územie, kde pôsobia  producenti/poskytovatelia služieb.

 

       6. V akých kategóriách je možné sa o Regionálny produkt Horehronie uchádzať?

Regionálna značka sa aktuálne udeľuje v štyroch kategóriách

a) poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky

b) remeselné a iné spotrebné výrobky

c) služby ubytovacích a stravovacích zariadení

d) doplnkové služby v cestovnom ruchu 

 

       7. Na aké produkty/služby je možné získať regionálnu značku?

Na konkrétny produkt/službu alebo ich jednotne definovanú skupinu (sortiment alebo jeho časť), v ktorej  všetky produkty približne v rovnakej miere spĺňajú všetky dané kritéria jedinečnosti.

 

       8. Kto sa môže o regionálnu značku uchádzať a aké kritériá musí splniť?

V rámci systému udeľovania regionálneho značenia sú zadefinované Certifikačné kritériá, ktoré obsahujú:

  1. základné požiadavky na výrobcu/poskytovateľa (právna forma, oprávnenosť a pod.)
  2. kritériá jedinečnosti produktu/služby

V prípade produktov sa jedná najmä o tradíciu výrobného postupu, pôvod surovín, podiel ručnej práce či jedinečnú kvalitu a príspevok k rozvoju regiónu.

V prípade služieb sa jedná napríklad o realizáciu činností zodpovedným spôsobom voči životnému prostrediu a miestnym komunitám; príspevok k ochrane a uchovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, tradícií, k spolupráci v regióne alebo prezentácii regiónu.

Podrobné Certifikačné kritériá sú pre jednotlivé kategórie osobitne zadefinované v samostatných dokumentoch, ktoré nájdete vždy zverejnené pri aktuálnej výzve.

 

       9. Kedy a ako je možné požiadať o udelenie práv na používanie regionálnej značky ?

Požiadať o udelenie práv na používanie regionálnej značky musí samotný výrobca či poskytovateľ služieb. Na možnosť podávania žiadostí upozorní koordinátor značky, teda OOCR Región Horehronie prostredníctvom výzvy, ktorú spolu so žiadosťou a všetkými potrebnými dokumentami zverejní na svojom webovom sídle www.horehronie.sk. Žiadateľ žiadosť vyplní a doručí v tlačenej alebo elektronickej podobe OOCR Región Horehronie.

Aktuálne prebieha 3. výzva k predkladaniu žiadostí a potrvá až do 16. mája 2021:

https://horehronie.sk/regionalny-produkt-horehronie-3

 

       10. Je potrebné za žiadosť uhradiť poplatok?

Registračný poplatok za jednu žiadosť (resp. jeden produkt/službu alebo ich rovnorodú skupinu) je vo výške 20 €. Poplatok sa zvyčajne uhrádza po neformálnom posúdení žiadosti OOCR Región Horehronie a splnení daných kritérií.

 

       11. Ako prebieha proces udelenia práv na používanie regionálnej značky?

Žiadosť po doručení OOCR Región Horehronie prechádza formálnou kontrolou. V prípade jej neúplnosti požiada Región Horehronie žiadateľa o jej doplnenie. V prípade, že žiadateľ nespĺňa certifikačné kritériá, vyradí žiadosť z ďalšieho posudzovania a upovedomí žiadateľa. Žiadosti, ktoré spĺňajú potrebné kritériá sú ďalej predložené odbornej Certifikačnej komisii. O jej zasadnutí koordinátor informuje všetkých žiadateľov. Certifikačná komisia rozhodne o udelení práv na používanie regionálneho značenia vybraným výrobcom či poskytovateľom služieb. Na základe rozhodnutia komisie im následne OOCR Región Horehronie prostredníctvom zmluvy udelí práva na používanie označenia na dané produkty či služby. Podpisom zmluvy získava výrobca/poskytovateľ  certifikát, ktorý má prezentačnú funkciu.

 

       12. Ako dlho je možné používať regionálnu značku?

Platnosť prvého certifikátu je obmedzená na dobu určitú  - 2 roky. Na žiadosť výrobcu/poskytovateľa je možné certifikát obnoviť na ďalšie 3 roky. Žiadosť o obnovenie certifikácie prechádza opäť  zjednodušeným procesom posúdenia Certifikačnou komisiou.

 

       13. Je potrebné uhradiť nejaký poplatok za používanie regionálnej značky?

Značka „Regionálny produkt HOREHRONIE“ je registrovaná ako individuálna ochranná známka, ktorej majiteľom je OOCR Región Horehronie. Ročný poplatok za používanie značky je vo výške 30 € splatný za 2 roky používania značky vopred (60 €), po obnove certifikátu je splatný za 3 roky doby platnosti

obnoveného certifikátu (90 €). Poplatok platí používateľ za každý produkt (resp. rovnorodú skupinu produktov) alebo služby zariadenia, na ktoré používa značku.

 

       14. Aké sú výhody používania regionálnej značky pre výrobcov/ poskytovateľov služieb?

Regionálna značka prináša producentom a poskytovateľom služieb množstvo výhod najmä v oblasti podpory propagácie a predaja ich výrobkov a služieb. Tie vám však prinesieme v samostatnom článku, keďže je ich naozaj veľa a nezmestili by sa nám sem. 😊 Určite sledujte náš web a facebookovú stránku, nenecháme vás dlho čakať. 😊